انتقادات و پیشنهادات

از اینکه با نظرات و انتقادات سازنده تون مارو در مسیر پیشرفت و ارتقا همراهی میکنین ممنونیم.