دوستتان را با ما دوست کنید و هر دو هدیه بگیرید!

کد تخفیف زیر را برای دوستانتان بفرستید و از آنها دعوت کنید به جمع ما ملحق شوند.

دوست شما هنگام خرید ، بعد از ثبت کد و مشخصات شما به عنوان معرف 90 هزار تومان تخفیف میگیرد.

و به ازای هر کدام از دوستانتان که به جمع ما بپیوندند، 6 ماه اشتراک رایگان به شما تقدیم می شود.

6 ماه اﺷﺘﺮاک راﯾﮕﺎن

اﮔﺮ 1 ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را راداری ﮐﻨﯿﺪ

1 سال اﺷﺘﺮاک راﯾﮕﺎن

اﮔﺮ 2 ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را راداری ﮐﻨﯿﺪ

2 سال اﺷﺘﺮاک راﯾﮕﺎن

اﮔﺮ 4 ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را راداری ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ:

doosteman3