اولین ماشین چطور اختراع شد؟

اولین ماشین اختراع‌شده در کل جهان، درست مثل سایر چیزهایی که برای اولین بار قدم به عرصۀ گیتی گذاشتند می‌تواند بحث‌برانگیز و قابل توجه باشد. البته با این تفاوت ظریف که برای صحبت از اولین خودرو نمی‌توانیم دقیقاً دست روی یک نقطۀ مشخص از تاریخ بگذاریم و با اطمینان در...